Templomok, kápolnák

A templomok közvetlenül a szentmisék előtt és után látogathatóak.
Templomnyitás a liturgiák előtt kb. 15 perccel.
A kápolnák csak a szentmisék alkalmaival (amennyiben van) látogathatóak.

  1. Szent Péter és Szent Pál templom
  2. Szent Anna Plébániatemplom
  3. Jó Pásztor kápolna
  4. Kálvária kápolna
  5. Orbán kápolna
  6. Rozália kápolna

Szent Péter és Szent Pál templom
(Öreg templom, Belvárosi templom;
Deák Ferenc u.)

A középkori Esztergomban a Királyi város hozzávetőlegesen a mai Belváros területére esett és többnyire a plébániatemplomok körül kialakult különböző jogállású városrészekből tevődött össze. A jelenlegi történeti és régészeti leletekből a Királyi városnak 10 templomáról tudunk, amelyek közül 5 plébániatemplom szerepét töltötte be. (Volt idő, amikor 33 templom emelkedett ki az egész város lenyűgöző látképéből.) Letelepedtek a Királyi város falain belül a középkorban a templomosok, ferencesek, domonkosok, ágostonrendiek, johanniták, ispotályosok, ciszterciek, továbbá a bencés apácák. A mai belvárosi plébánia ősének a Szent Péter plébániát tekinthetjük, amelyről már 1294-ben történik említés. Egy 1372. évi okiratban pedig a város plébániái között sorolják fel. A XVII. sz. elején Szent Péter és Pál kettős titulussal él emléke. Az egyházi épületekben, de a hitéletben is gazdag Királyi várost 1233-ban tűzvész, 1242-ben a tatárok pusztítják el. 1543-tól rövid megszakítással 1683-ig a török az úr a városban. Az 1685. évi visszavételére megkísérelt török támadás során a 140 éves török uralom alatt el nem pusztult egyházi és polgári épületek is romhalmazzá válnak. Arra vonatkozólag, hogy a keresztények vallási élete hogyan alakult a török megszállás alatt, hiteles adataink nincsenek. A törökkel oly nagy számban költöznek rácok a városba, hogy Rácvárosnak nevezik. Ebből következtethetjük, hogy katolikus keresztény alig maradt a városban és a szervezett lelkipásztori szolgálat megszűnt. Működő katolikus templomról nem tudunk. A török uralom alóli felszabadulás után, 1686-tól a Nagyszombatban székelő káptalannak azok a tagjai a plébánosok, akiket a káptalan Esztergom környékén levő birtokának felügyeletével bízott meg. A Vízivárosban letelepedett jezsuiták és ferencesek is segítséget nyújtanak a lelkipásztorkodásban. Az első, nem kanonok plébános Malonyai Pál, akinek buzgóságáról az 1701. évi visitatio canonica nagyon dicsérőleg nyilatkozik. A török kiűzése után az első templomot a Királyi városban az 1701. évi visitatio canonica szerint 1699-ben „régi alapfalakra” építik. Egyesek e megállapítást a középkori ferences, Segítő Szűz Mária templom alapjaira vonatkoztatják, mások pedig több megokolással inkább az egykori Szent Péter templom maradványaira.
Kussanich György plébános 1748-ban már új templom építését szorgalmazza a városi tanácsnál az 1699-ben épült templom szerénysége, de főképpen szűkössége miatt. A városnak ui. 1701-ben 2000, 1756-ban pedig már 4342 lakosa van. 1756-ban Oratsek Ignác budai építômestert bízzák meg a mai templom építésével. Barkóczy Ferenc hercegprímás 1762. június 10-én végzi a hatalmas, műemlék, barokk templom (990 m2) felszentelését. I. József 1708. évi rendelete alapján a szabad királyi városok sorába emelt egykori Királyi várost 1895-ben közigazgatásilag egyesítik a Várral, Vízivárossal, Szenttamással és Szentgyörgymezővel. Ettől kezdve Belvárosnak nevezik az egykori Királyi várost, hatalmas templomát pedig belvárosi öreg templomnak. A plébánia kegyuraságát a város magára vállalja szabad plébános-választási joggal. A város életében történő jeles események vallási vonatkozásai e templomban mennek végbe. Berendezése az idők folyamán gazdagodik. Vaszary Kolos hercegprímás adományozza (1896) a titulust: Szent Pétert és Szent Pált ábrázoló főoltárképet, Vaszary János művét. A barokk főoltár helyébe 1900-ban márvány főoltárt emelnek, amelynek alkotója Kiss György. Az új liturgikus teret Kocsis Csaba mérnök terve alapján 1979-ben alakítják ki a hívek adományából. Az elmúlt évtizedben megtörtént a templom belső festése, és a tetőszerkezet helyreállításra került új tetőfedéssel. Műemlék, törzsszáma 2346. A templom kerítésfalában elhelyezett Nepomuki Szent János-szobor (XVIII. sz.) műemlék. Műemléki tözsszáma: 2369. 

Forrás: esztergomi-ersekseg.hu

Szent Anna Plébániatemplom (Kerektemplom, Rudnay tér)

A török kiűzése után már az 1723. évi országgyűlés sürgeti, hogy az esztergomi érsek és káptalan térjen vissza székhelyére Nagyszombatból. A hosszas előkészületek után Rudnay Sándor hercegprímás tesz eleget a többszöri határozatnak. Az ősi székvárosba 1820. máj. 15-én érkezik a Táti úton, ahol a város vezetősége és lakossága ünnepélyesen fogadja. Rudnay hercegprímás e városrész rohamos fejlődését látva elhatározza, hogy a Táti út torkolatánál, a Szent Vendel téren, ahol őt Esztergom lakossága fogadta,templomot építtet a templomtól távollevő hívek számára Szent Anna tiszteletére. Packh Jánost, a bazilika építésének vezetőjét bízza meg a templom tervének elkészítésével. Packh a római Pantheon mintájára szerkeszti meg a tervet azért is, hogy így alkalma legyen kupolaépítésre, mielőtt a bazilika nagyobb méretű kupolájához hozzákezdene. Rudnay templomépítési szándékát hivatalosan 1828. május 9-én jelenti be. Három nap múlva, május 12-én végzi el az alapkő letételének szertartását. Az építést Packh János prímási építész vezeti. A lendületes munka eredményeként már 1831. szept. 7-én Rudnay hercegprímás megáldhatta a nagyjából elkészült templomépület nagykupolájának keresztjét. Ez volt utolsó főpapi funkciója, mert egy hét múlva meghalt.

A templom befejezése annyira elhúzódott, hogy csak 1837-ben áldhatta meg Ürményi Péter s. püspök. Rudnay plébániatemplomnak szánta, mivel azonban a plébános kinevezése körül nehézségek támadtak, a belvárosi plébánia filiális temploma lett. 1872-ben Csatay-Szabó János, a budapesti egyetem hittudományi karának professzora a templom szomszédságában levő házát és tetemes vagyonát a Szent Anna templomra hagyta. Simor János hercegprímás ekkor kinevezte az első lelkészt, aki egyben a templom szomszédságában, a Szatmári Nővérek zárdájában működő óvónőképző igazgatója is lett.

1900-ban külső renoválást végeztek a műemlék templomon (314 m2). Ugyanakkor Vaszary hercegprímás költségén Stornó Ferenc művészien a belsőt újította fel. Az 1980-as években a fő és mellékkápolna vörösréz fedést kapott, az ácsszerkezet megvastagításával egy időben. A munkálatok után, 1902-ben Kohl Medárd püspök szentelte fel. – 1937-ben az egyházi főhatóság a belvárosi plébániából diszmembrálva alakította ki a Szent Anna plébániát. A Szt. Anna plébánia külső területéből 1943-ban pedig az Esztergom-kertvárosi plébánia létesült. – Műemlék jellegű a templom (műemléki törzsszáma 2327) mellett található Szt. Vendel-szobor,  amelynek a talapzata egykor a mai Széchenyi téren egy 1718-ban emelt fogadalmi Szentháromság-szobor talapzatául szolgált 1900-ig, az új, jelenlegi szoborcsoportozat felállításáig. Műemlékileg védett, törzsszáma 2367, a hívek adományából került 1997-ben felújításra. 2016-2018-ig templomunk teljes külső felújításon esett át. A belső teret a felújítás csak kis részben (kis kupola) érintette. A felújítást az Esztergom-Budapesti Főegyházmegye, Emberi Erőforrások Minisztériuma és Esztergom Önkormányzata támogatta.

AZ EGYHÁZKÖZSÉG HATÁRAI: Kálvária út – Árok u. – Kis-Duna – Kincses patak – 11-es főút.

PLÉBÁNOSOK: Bayler István 1937- ; Dr. Kaiser Ferenc 1938- ; Dr. Királdi Lajos 1944- ; Fery Antal 1957- ; Várhegyi István 1958- ; Dr. Cserpes Jenő 1982- ; DR. KISS-RIGÓ LÁSZLÓ (jelenleg Szeged-Csanádi püspök) 1997- ; DR. SZÉKELY JÁNOS (jelenleg Szombathelyi püspök) 2006- ; Michels Antal belvárosi plébános, oldallagosan látta el itteni szolgálatot 2008 jan-aug. ; Pokriva László 2008-

Katolikus iskola a plébánia területén: Mindszenty József Katolikus Általános Iskola (2500 Kiss J. u. 1. Tel: 33/501-370), Igazgató: Espasa Sancho Ramon

Belső gömbpanoráma templomunkról, ide kattintva

>>Légifelvétel templomunkról (Esztergom városának felvétele; forrás:https://www.facebook.com/hernadiadam.esztergom)<<

Jó Pásztor kápolna
(Temető út)

Az esztergomi Jó pásztor-kápolna építése 1900-ban kezdődött meg. A város egyik legszebb kápolnája dr. Fehér Gyula volt belvárosi plébános kezdeményezésére épült a belvárosi temető fölött a Kálvária-kápolnától nem messze. Elkészülése után alakították át a temető bejáratánál álló régi Jó pásztor-kápolnát ravatalozó kápolnává. Felszentelésére 1901. július 17-én került sor a kálváriával együtt. A szertartást Fehér Gyula végezte, de az épület végleges átadása csak 1907. május 28-án történt. Jelenleg elhanyagolt állapotban van, egy időben hajléktalanok szálltak meg benne, a kilencvenes években egy tűzeset során a tetőszerkezete leégett, tornyát ekkor nem állították helyre. Végül 2018-ban kezdődött meg az épület és a szomszédos kálvária teljes felújítása, melynek során a huszártornyot is újjáépítik. Az épület a munkálatok befejeztével 24 méter magas lesz.

A neogótikus kápolna alatt hatalmas, téglából és terméskőből készült kriptaépületet alakítottak ki. A sírboltok „eladására számítva építtették a kápolnát is”. Bejáratát két pillér fogja közre, mellettük két-két keskeny ablak húzódik.

A kriptaépítményre a nyeregtetős kápolna csúcsíves stílben készült. A bejárata egy bélletes, csúcsíves keretezésű kapu, előtte díszes vaskorlát húzódik. A kapu fölött az építés dátuma látható MDCCCC alakban. Az évszám fölött egy térdelő, glóriás alak domborműve helyezkedik el. A homlokzatot egy rózsaablak díszíti, és egy háromszög alakú oromzatban végződik. Az oromzat szélét levélmintájú díszítés látható. A rózsaablak alatt, két román stílusú oszlop között hetes tagozású árkádsor sorakozik. A hét fülkéből három nyitott ablak, négy pedig vak. Az oldalfalakon támpillérek állnak. A hajót és a szentélyt összekötő tagozatot időközben elbontották.

Forrás: wikipedia.hu
Fotó: Qkor László

Kálvária kápolna
(Fájdalmas Szűzanya kápolna, Kálvária csúcsa)

A kápolna neoromán stílusban épült 1900-ban. Görögkereszt alaprajzú, igénytelen, nyerstégla falazású épület. A négy egyforma homlokzat háromszögben végződik. Magas, keskeny, osztott ablakai félkörívben végződnek. A főhomlokzat közepén, a bejárat felett mélyített keretezésű ökörszem ablak található. Az egyenes záródású kapu lunettában végződik. Az ajtókeret bimbós díszítésű. A lunetta valamikori festményéből ma csak színtöredékek vehetők ki. Az ajtó gerendázatán az építkezés idejét (MDCCCC) római számokkal jelezték. A kápolna oromzatán gúlasisakos négyezeti torony ül.

A kápolna előtt, magas talapzaton álló öt darab életnagyságú, festett szoborból áll a kálvária együttes. Krisztus keresztjétől jobbra Szűz Mária, balra Mária Magdolna látható. Két oldalt a két lator keresztre feszítve. A jobb oldali lator arca megnyugvást fejez ki, ezt erősíti lábainak párhuzamos állása. A bal oldali tehetetlen dühét fokozza a derékszögbe felrántott jobb lábszára, és görcsösen magasba emelt jobb karja.

Építészeti tanulmány a kálváriánkról

Forrás: wikipedia.hu
Fotó: Qkor László

Orbán kápolna
(Galagonyás út)

Szentmisét tartunk minden esztendőben Pünkösd hétfőn.
A Galagonyás úton jutunk el az 1755-1789 között épült Orbán kápolnához. Az 1789. évi Canonica visitatioban olvasható, hogy Szent Orbánról nevezett kápolna áll a szõlõk között, kedves helyen, fél órára a szabad királyi várostól. Morzan János építtette „három ásónyi” területen. Ez a kápolna rövid életû volt, mert az 1827-es visitatio már egy romos állapotú kis épületrõl tesz említést.Bár sorsa nem lett végleg a pusztulás. Hosszas romladozás után Fehér Gyula belvárosi plébános 1902. augusztus 3-án jelzi Vaszary Kolos érsek úrnak, hogy: „Szent Orbán pápa tiszteletére az elõdök kegyelete által emelt kisded kápolna az idõk viszontagságai által megrongáltatván… a mai méreteiben és helyzetében a kegyelet követelményének már nem felel meg” és engedélyt kér annak újjáépítésére – amit meg is kap.A régi kápolna helyén – még 200 négyszögöl telket hozzávásárolva – elkezdõdhetett az építkezés. A munkálatok olyan jól haladtak, hogy még abban az évben felszentelték a tornyára felkerülõ keresztet. 1904. május 29-én, pünkösdhétfõn reggel a belvárosi templomból Fehér Gyula plébános vezetésével szõlõsgazdák búcsú-menete vonult végig a szõlõhegyek közt lévõ Orbán kápolnához szentmisére. Általában pünkösdhétfõn tartották meg az ünnepet, mert közel volt május 25-éhez, de ha nagyon távol esett egymástól a két dátum, akkor Orbán napján. Ma már nem körmenettel vonulnak ki, hanem csak ott gyülekeznek össze szentmisére.
A bortermõ szõlõ (Vinum vinifera) az egyik legrégebben termesztett kapás növény és gyümölcsféleség. A monda szerint mikor a vízözönnek vége lett és elkezdõdött az apadás, Noé mindig egy vesszõvel nézte meg a víz mélységét. Ezekbõl a leszúrt vesszõkbõl lettek az elsõ szõlõtõkék, és innen adódik, hogy ma is a hegyek lejtõin terem a legjobb szõlõ.Városunk határában a kedvezõ vulkanikus talajon mindig jó szõlõtermés mutatkozott. Már a rómaiak Solva Mansionak nevezték a települést és termesztették a szõlõt.Szent István királyunk egyik oklevelébõl tudjuk, hogy a szõlõmûveléssel foglalkozók megbecsült emberek voltak. Az 1570-es török adóösszeírásból kiderül, hogy nagy mennyiségû must után szedtek be adót. Egy 1595-ös török ostromról készült metszet még a Várhegyet körülvevõ összes hegy lejtõjén szõlõtõkét ábrázol.A szõlõt Szent József ünnepe után nyitották és még márciusban nekiláttak a metszésnek is. A szõlõt színesedése után már nem szabad kapálni, permetezni, és az augusztusi kánikulában közé lépni sem. A szõlõskerteket nemcsak munkával, hanem szentelmények kihelyezésével is igyekeztek megóvni. A virágvasárnapi barkát, a húsvéti szentelt tojás héját és a szentelt kalács morzsáját a szõlõ négy sarkában helyezték el.Évszázados népi megfigyelések szerint május hónap elsõ (Pongrác, Szervác, Bonifác) és utolsó (Orbán) harmadában az addig egyenletesen melegedõ hõmérséklet visszaesik, észak-nyugati irányból erõs fagyhullám törhet be. A május 25-e (Orbán napja) körül elhûvösödõ idõ éppen a virágzásban lévõ szõlõnek okozhat kárt, ezért kérték a szõlõsgazdák a termés megmentését tõle. Szent Orbán közbenjárásának megnyerésére szobrot, kápolnát szoktak emelni tiszteletére a szõlõhegyeken, képét pedig olykor ráfestik, ráfaragják a hordókra, borsajtókra.Ritka az olyan esztendõ, amely az „utolsó fagyosszent”-nek is nevezett Orbán naptól való félelmet ne igazolná; mindig nagy figyelem kísérte az idõjárást, melybõl a leendõ termés mennyiségére következtettek: Orbán mondja meg, mennyi hordó kell.

Középkori hagyomány szerint I. Urbanus pápa rendelte el, hogy a szentmiseáldozat kelyhét és tányérkáját (paténa) aranyból vagy ezüstbõl készítsék (kehellyel, késõbb szõlõfürttel a kezében szokták ábrázolni). Részben ezért választották õt patrónusuknak a szõlõmûvesek, kádárok, kocsmárosok.

Az ismeretlen eredetû, Szent Orbánról szóló éneket a 80-as években még énekelték a kápolna búcsúünnepén:

Dícsérjétek, tiszteljétek ti, keresztények!
Orbán pápát, a szent mártírt, minden jó hívek!
Az egyház fõpásztorát, hitünk dicsõ bajnokát,
Ki Krisztusért kiállotta a szörnyû halált.

Te életedben sok lelket megtérítettél,
Szentlélekben és a vízben megkereszteltél,
Ezek közt szent Cicellét, Valeriánt s testvérét,
Tiborciust, kik mind nyertek mártíri babért.

Magad ugyan néhány évig rejtéd barlangba,
Azért, hogy több lelket vihess Krisztus aklába!
Mert bõ tudományoddal, szent élted példájával
Tündöklöttél, mint a csillag oktatásoddal.

Érdemeidért az úr Isten áldást áraszta
A hegyekre, melyek alatt téged megtarta,
Hogy Krisztus szentegyházát, terjeszd földi országát,
S vidd a népnek mennyországba nagy sokaságát.

Mindezek hogy megtudta a pogány császár,
megizente a nagy kínzást, amely reád vár,
Ha Krisztust nem tagadod, szent hitét el nem hagyod,
Elhatározá Sándor császár kínos halálod.

Jöttek azért a hóhérok megkínzásodra,
Ártatlan szent tagjaidnak szaggatására,
Végre fejed leüték, balgatagul azt vélték
Hogy véreddel a szent hitet szintén számûzték.

Minthogy tehát már Istennél élsz dicsõségben,
Mennyországban a szenteknek nagy seregében,
Téged pártfogónknak, választunk szószólónknak,
Az Úr elõtt esedezõnk légy mindnyájunknak.

Hogy õrizze szõlõinket minden veszélytõl,
Ótalmazza fagytól, dértõl és jégesõtõl,
Irtsa ki a férgeket, adjon hasznos esõket,
És árasszon határainkra termékenységet.

Nyerd meg óh Szent Orbán, nekünk az Úr kegyelmét,
Hogy amidõn bõven szedjük szõlõnk termését,
Ne bántsuk meg az Istent, káromolva azt mi szent
Hanem áldjuk jókedvünkben a kegyes Istent!

Legyen tehát dicsõség az Atya, Fiúnak,
Szentlélekkel együtt teljes Szentháromságnak,
Ki nekünk irgalmazzon, bûntõl megoltalmazzon,
Szent Orbánnak nagy érdeme ránk áldást hozzon.

Rozália kápolna
(Dobogőkői út)

Szentmisét tartunk minden esztendőben szeptember 4.-én Szent Rozália napján, és október első csütörtökén, amikor is hálát adunk a terménybetakarításért.

Egyházközségünkhöz tartozik a Szent Rozália kápolna, történetéből itt olvashatsz: A törökkor lezárulásával, majd a Rákóczi-szabadágharc viszontagságai után, fokozatosan megerősödött Magyarországon a katolikus hitélet. Egyházi személyiségek, szerzetesrendek, vallásos társulatok, iskolák, céhek, városi tisztségviselők, köztiszteletben álló polgárok munkálkodtak a közerkölcs helyreállításán.

 

 

 

 

A vallási kegyesség egyik megnyilvánulása volt a különböző célú új kápolnák alapítása. Egy részük a kor rettegett betegsége, a pestis távoltartására, vagy éppen a pestis elmúltával, mintegy fogadalomként épült.

Esztergom szabad királyi város területén, a belvárosi plébániához tartozóan, 8 új kápolnát, valamint egy Szentháromság-szobrot emeltek a XVIII. század első felében. A Szentháromság-szobrok építésének elsődleges célja a pestis elleni védelem volt, s ezt célozta a közelben álló régi Ispita-, valamint a szérűskerteken épült Szt. Rókus- és Sebestyén-kápolna is. Szt. Rozália szintén jellemzően pestis-védőszent, ezért feltételezhetjük, hogy a kápolna alapítása az 1730-as évek elején bekövetkezett pestisjárvánnyal volt kapcsolatban.

Építtetője három esztergomi polgár, egy pék, egy fazekas és egy mézesbábos, akik a városi tanácsban is tisztséget töltöttek be.

Az 1755. évi egyházlátogatási jegyzőkönyv a következőképpen ír erről:

„Magánházakban kápolna nincs, van azonban jó néhány, kizárólag a magánszemélyek tudtával helytelenül felépített kápolna. Az egyik Szent Rozália tiszteletére épült a városon kívül, de közel hozzá, Haischman Bertalan, Kloser János és Reisel Jeremiás polgárok költségén, ami mellett szüret idején egy ferences atya misét szokott celebrálni. Ez a kápolna boltozatos, de a bejárat felett lévő kis toronyban egy nagyon kicsiny harang van. Van papi felszerelés is, valamint egy közeljövőben felújítandó rézkehely. A kápolna fenntartása céljából az alapítók kötelezték az örököseiket és özvegyeiket, hogy ingatlan vagyonukból ötven forintot áldoznak erre a célra, de ezt a kegyes akaratot eddig még nem hajtották végre.” (Tóth Krisztina fordítása). Az 1779. évi egyházlátogatási jegyzőkönyv 1736-ra tette a kápolna építésének évét.

Szt. Rozália élettörténetét csak legendából ismerjük. E szerint egy szicíliai grófi család sarja volt. Fiatalon visszavonult a világból, s életét imádsággal töltve, egy Palermo melletti barlangban húzódott meg. Ott érte a halál 1166 tájékán. Legtöbbször úgy ábrázolják, amint a barlang földjén fekszik, bal karját teszi vánkosul a feje alá, jobbjával pedig a feszületet tartja. Palermoban az 1624. évi pestisjárvány idején, egy litániában Szt. Rozáliát hívták segítségül. Az imádságra Rozália megjelent egy vadásznak, akinek barlangját, és elrejtett sírját is megmutatta. A város lakói a megtalált szent testet a városba vitték, mire a járvány azonnal megszűnt.

Az 1779. évi egyházlátogatási jegyzőkönyv már említette a kápolna kerítésfalának jobb sarkán álló Szt. Flórián-szobrot, amelyet a feljegyzés szerint Heismann József, valószínűleg a kápolna egyik alapítójának leszármazottja állíttatott.

A kápolna mellett állott eredetileg az 1756 – 1786 között épült Kálvária 2. stációja.

A kápolnában látható szobrok közül sajnos, csak a piéta adományozóját ismerjük: Hegedűs Jánosné ajándékozta a kápolnának 1935. aug. 7-én.

Hasonló felajánlás nyomán született ugyanebben az időszakban a dorogi út mentén álló Szentháromság-szobor, a régi Ispita-kápolna (az utolsó pestisjárvány, 1742 idején), valamint a szérűskerteken lévő Szt. Rókus és Sebestyén-kápolna (ez utóbbi sajnos már eltűnt).

Összeállította: Kövecses-Varga Etelka